Micro:bit Lärarsida

UNDER UPPBYGGNAD

Lärarsida

På den här sidan har vi samlat en genomgång av de olika elevuppdragen. För att komma direkt till valt uppdrag kan du klicka på uppdragets namn nedan.
1 Animering
2 Fyra Räknesätt
3 Räkna steg och sträcka
4 Multiplikation

För att bekanta sig med programmeringsmiljön och blockens olika funktioner finns ett dokument som beskriver hur blockens form visar vad respektive block används till.

Micro.bit 1 Animering

I micro:bit för mellanstadiet har vi samlat ett antal uppdrag. Elever kan arbeta i par och alternera mellan att läsa på uppdragssidan och programmera i editorn som finns på https://makecode.microbit.org/#editor . Om ni arbetar med iPad behövs även en app för att kunna programmera micro:bit. I app-store ser loggan för appen ut så här:
Bild av micro:bit appens logga

För en introduktion till micro:bit kan du läsa dokumentet “Kom igång med Micro:bit och JavaScripts Blocks Editor” som finns på under fliken 7-9 Micro.bit på denna webbplats.
Där hittar du också dokumentet om hur man laddar ner program till micro:bit från dator eller iPad.
Du kan också hitta länkar till fler resurser gällande micro:bit där.

På den här sidan beskriver vi elevuppdragen och vilka ord som speciellt lyfts i uppdraget.

Programmeringsbegrepp:

En Algoritm är en beskrivning av hur man stegvis utför en beräkning eller löser en uppgift. Algoritmen består av tydliga instruktioner för hur något ska göras.

En Sekvens är i vilken följd stegen i algoritmen utförs. Stegen utförs en i taget i den ordning de skrivits. Varje steg utförs exakt en gång .

En Variabel är en namngiven lagringsplats med ett värde som kan ändras.

Matematik

I uppgift 1:1 används tidsenheten millisekunder.
I uppgift 1:2 nämns Ascii-teckenkoder. Läs mer om maskinkod/binär kod och Ascii här
I uppgift 1:3 används begreppet offset för en förskjutning i x-led

Begreppet animering har betydelsen “ge liv till” och är en process där man skapar illusion av rörelse på livlösa saker, teckningar och modeller. 
För att animera en bild på micro:bit används tekniken att tända och släcka led lampor med paus mellan samt att förskjuta vilka lampor som är tända respektive släckta .
Led lampor används i många informationstavlor där text och bild visas. De trafikljus som finns i vägkorsningar består också av många små ledlampor vilka ger en signal till trafikanter om det är fritt att gå/köra eller stanna.
Bild av trafiksignal för gående

Övning 1:1

I övning 1:1 används block från blockkategorin Grundläggande.
Följande block används för att skapa animationen
Bild av program för animation 1:1

Övning 1:2

Här används blocket visa sträng för att få text att scrolla över displayen. Texten scrollar åt vänster OM text består av fler tecken än som kan visas på displayen. Sträng (string på engelska) är en sekvens av tecken. För mikro: bit stöds ASCII-teckenkoder 32 till 126; bokstäver, siffror, skiljetecken och några symboler. Alla andra teckenkoder visas som ett tomrum på led-displayen.

Övning 1:3

I övningen används block som finns under Avancerat – Bilder

Den bild som ska användas skapas först som en variabel. Variabeln kan namnges med vilket namn som helst men det kan vara bra att försöka komma på ett namn som beskriver vad variabeln används till. Koden blir då lättare att läsa både för den som programmerat och andra.
När bild ska placeras i variabeln kan det vara svårt att se hur den ska placeras.

Bild på kodblock

Bilden är väldigt stor och den ska placeras i det röda blocket där siffran 0 står. När man drar bilden över det röda blocket kommer en gul ram att synas runt där siffran noll står. Då kan man släppa bilden och det röda blocket expanderas.

Bilden ska sen visas med en viss offset. Offset beräknas från vänster sida på led displayen. Om offset 2 används kommer bilden att förflyttas två steg åt vänster.
Bild av kodblock
De som på den här bilden är på vänster sida av röda strecket kommer alltså inte att synas på led displayen.
För att skapa en animation som scrollar bilden över displayen för alltid ser koden ut enligt nedan.

Bild av kodblock

Micro:bit 2 Fyra Räknesätt

I det här programmet kommer elev att skapa en miniräknare. Micro:bit ska användas till att räkna de fyra räknesätten genom att används olika INPUT
Elev ska ladda ner programmet till micro:bit i den här övningen.

Programmeringsbegrepp:

Input (indata) är data som ges till programmet från användaren.Det kan till exempel vara en knapp som trycks ner eller en sensor som aktiveras. I programmet finns sen kod för vad som ska göras när input ges.

Matematik

I uppgiften används de fyra räknesätten.
Vid division kommer elev att titta närmare på decimaltal och hur de avrundas i micro:bit
I stället för , (kommatecken) används i programmering . (punkt) för decimaltal.

Först skapas två variabler som ska innehålla de siffror som ska beräknas. I exemplet har variablerna namnet Nummer A och Nummer B. I uppgiften visas hur variablerna sätts till värde 0 när programmet startas.

Bild av kodblock

Därefter används block från blockkategorin Input till att ändra variablernas värden när knapp A resp Knapp B trycks.

Bild av kodblock

Värdet på variablerna ändras för varje knapptryckning och det nya värdet visas på displayen.
För att sen kunna Addera de två termerna (variablerna) används ett block som finns i blockkategorin Matematik. Summan av de två talen kommer att visas på displayen när knapp A + B trycks in. Observera att på simulatorn kommer det att synas en ny knapp när input-blocket för knapp A + B används. Denna knapp finns inte på micro:bit men kommer fram på simulatorn då det inte går att trycka på två knappar samtidigt med musen på datorn. Om programmet laddas ner till micro:bit ska alltså båda knapparna tryckas ned samtidigt för att summan ska visas.
Koden för summa ser ut enligt nedan:

Bild av kodblock

Det lila blocket som finns under blockkategorin Matematik kan ändras, genom att man klickar på den vita nedåt pilen bredvid plustecknet. Där finns olika räknesätt att välja på. Där finns även ** (två asterisker) vilket betyder Exponent (**).
Elev ombeds att skapa 3 nya input för de övriga tre räknesätten. Fler input finns att välja på om man drar ut blocket vid skaka (on shake) och klickar på den vita nedåt pilen.
När division används kommer du att se att micro:bit också använder decimaler. Istället för kommatecken ( , ) används punkt ( . )
Eleven uppmanas att skapa en division med oändligt många decimaler EX 1/3 eller 1/6 för att se hur många decimaler micro:bit anger i svar efter avrundning.

Micro:bit 3 Räkna steg och sträcka

För uppgiften behövs ett måttband eller annat att mäta med.

I det här programmet kommer elev att skapa en stegräknare som också beräknar hur lång sträcka användaren har gått beroende av antal steg och ett antagande att varje steg är 0.6 meter långt.
För att testa programmet behöver elev ladda ner programmet till en micro:bit

Programmeringsbegrepp:

Loop betyder att kod repeteras. Det kan finnas villkor för hur många gånger loopen ska köras.

Matematik

I uppgiften används längdenheter och begreppet genomsnitt

Inför det här uppdraget kan man prata om alla de appar som finns för att hålla koll på hur långt man gått, var man är och så vidare. Det kan vara lämpligt att diskutera smarta prylar med eleverna när man pratar om dessa appar. Som lärare kan man läsa mer om smarta prylar på Internetstiftelsen

Först skapas en variabel med namnet AntalSteg. Variabeln sätts till värdet noll vid start. Varje gång micro:bit skakas ska variabeln AntalSteg ökas med 1.

Bild av kodblock

När användaren nu springer runt kommer variabel AntalSteg att öka med ett för varje steg. För att visa hur många steg som tagits används här när knapp A trycks och för att visa sträckan används när knapp B trycks. Båda dessa block finns i blockkategorin Input.
För att antal steg och sträcka ska visas fler än en gång kommer en loop att användas. i blockkategorin Loopar finns flera olika loopar. Den som används här är den första där man kan ange hur många gånger koden ska upprepas. För AntalSteg visas den 2 gånger

När knapp B trycks kommer koden att 4 gånger visa antal steg följt av texten meter. Siffran som visas skapas genom att en multiplikation görs med termerna AntalSteg och 0.6 meter.

Elev uppmanas att beräkna hur långa steg de själva tar genom att mäta längden av 10 steg och därefter ta ett genomsnitt av dessa steg.

Micro:bit 4 Multiplikation

I det här programmet kommer multiplikationstabell att visas på led displayen. Användaren anger vilken tabell den vill se genom att trycka på knapp A antal gånger som motsvarar vald tabell.
När knapp B trycks in kommer multiplikationstabellen att visas.

Visningen börjar med att faktor 0 multiplicerat med vald siffra och pågår upp till 10 gånger vald siffra. Anledning att multiplikationen börjar med 0 är att det loop block som används är konstruerat för att börja på 0. Det går att skapa kod för att komma förbi detta men här undviker vi att krångla till det.

Programmeringsbegrepp:

Loop betyder att kod repeteras. Det kan finnas villkor för hur många gånger loopen ska köras.
Här presenteras två olika loopar

Matematik

I uppgiften används begreppet faktor.
I texten i uppgift 4:1 används symbolen * (asterisk) för multiplikation
I texten för uppgift 4:2 används symbolen x för okänt tal

Elev skapar två variabler med namnen faktor1 och faktor2.
Vid start ska faktor1 ha värdet 0 och en text ska visas på displayen för att visa användaren att micro:bit är redo.
När knapp A trycks in ska faktor1 öka med ett för varje tryckning.

Bild av kodblock

För själva beräkningen används en loop som repeteras från att faktor2 har värdet 0 tills faktor2 har värdet 10. Ökningen av faktor2 sker med med 1 för varje gång loopen körs. En paus på 100(ms) läggs in i loopen.

Bild av kodblock

I övning 4:2 används en annan loop. Eleven ska då göra om koden så att samma resultat visas med annat program.
Hela koden för programmet visas nedan. Lägg märke till att faktor2 sätts till 1 vid start. Om elev väljer att sätta faktor2 till 0 vid start kommer loopen att behöva köras 11 gånger.

Bild av kodblock

Micro:bit 5